Čierna Lutiša (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Kysuce v katastri obce Lutiše.

Rozloha: 263.500m2, ochranné pásmo 508.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1972. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je významným ojedinelým zvyškom zachovalých, pôvodných klimaxových spoločenstiev vo flyšovej oblasti Kysuckej vrchoviny, kde vegetačný kryt bol silne pozmenený. Ochrana zachovaných zvyškov pôvodných lesných spoločenstiev jedľovej bučiny na strmých južne exponovaných svahoch budovaných flyšovým pieskovcom. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kysucké Beskydy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.