Číčovské mŕtve rameno (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Dunajské luhy v okrese Komárno, v katastri obce Číčov a v okrese Dunajská Streda, v katastri obce Kľúčovec.

Rozloha: 798.715m2, ochranné pásmo 552.553m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Pôvodne mala názov Čičovské mŕtve rameno. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje zbytok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom rôznych vodných biocenóz, výskytom vzácneho vodného vtáctva a rastlinstva a vzácneho glaciálneho reliktu hraboša severského (Microtus economus). Územie je významné ako estetický a vedecko-výskumný objekt. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Číčovské luhy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.