Chynoriansky luh (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Chynorany.

Rozloha: 443.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Chynoranský luh. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana zvyšku tvrdého lužného, úžinného, dubovo-jaseňového lesa na ľavom brehu Dendeša, uprostred intenzívne obrábaných poľnohospodárskych pozemkov. Významný biotop rastlinstva a živočíšstva najmä vtáctva lužného lesa, hniezdisko a útočisko viacerých chránených druhov vtákov. Je jediným zvyškom pôvodného lužného lesa Hornej Nitry, s typickým charakterom tvrdého luhu skupiny lesných typov brestových jasenín s hrabom. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Chynoriansky luh, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.