Chotínske piesky (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Chotín.

Rozloha: 70.230m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana psamofilných a xerotermných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov Podunajskej nížiny, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádzajú sa tu pieskové presypy do výšky 3m porastené pieskomilnými rastlinami ako sirénia sivá. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Chotínske piesky, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.