Choč (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obcí Jasenová a Vyšný Kubín a v okrese Ružomberok, v katastri obcí Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček, Turík a Valaská Dubová.

Rozloha: 14.280.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a krajinárskymi hodnotami a s okolím, predstavujúcej trosku vápencovo-dolomitového chočského príkrovu s bralnatým reliéfom. Zachované biocenózy bučín, smrečín, kosodreviny a skál. Výskyt endemitov, chránených a iných zriedkavých druhov flóry a fauny. Využitie na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Choč, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.