Chleb (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v okrese Martin, v katastri Turian a obce Šútovo a v okrese Žilina, v katastri obce Terchová.

Rozloha: 4.128.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Zachovalý komplex prirodzených rastlinných spoločenstiev veľmi pestrého zloženia podľa vegetačných stupňov a ekologických radov vo veľkom výškovom rozpätí a na rozličnom geologickom podloží. Ochrana pestrého a zachovaného geobiocenologického komplexu s bralnými partiami, roklinami a kamennými morami. Geomorfologicky významným prvkom je ľadovcový kotol Chlebu s jazierkom. Podložie tvoria karbonátové horniny, menej kremence a žula. Cenné pôvodné lesy jedľovo-bukového a smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. Ojedinele sa vyskytuje pôvodné spoločenstvo smrekového stupňa, jarabinové smrečiny. Výskyt mnohých vzácnych rastlinných druhov a pre Slovensko jedinečných živočíšnych druhov. Vedecký význam pre štúdium hornej hranice lesa a územie vhodné na kultúrno-osvetové účely. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.