Cerinský potok (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Čebovce a Kosihovce.

Rozloha: 62.787m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997.

Opis: Výskyt početnej populácie ohrozených až kriticky ohrozených vstavačovitých druhov, napríklad kruštík neskorý.