Čergovský Minčol (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Bardejov, v katastri obce Livovská Huta, v okrese Sabinov, v katastri obce Kamenica a v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obce Kyjov.

Rozloha: 1.710.836m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Čergovský Minčol, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.