Burdov (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Chľaba a Kamenica nad Hronom.

Rozloha: 3.641.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kováčovské kopce-juh. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Burdov.

Opis: Andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Množstvo vzácnych botanických druhov tu má jediné nálezisko v republike a najsevernejší výskyt v severnej Európe. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Burdov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.