Borsukov vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obcí Nová Sedlica a Zboj.

Rozloha: 1.467.900m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2015 Nariadením vlády č.6/2016 z 09.12.2015, účinným od 01.01.2016.

Opis: Predmet ochrany sú: 1/ Komplex lesných spoločenstiev, podstatne nezmenených ľudskou činnosťou, súčasť územia medzinárodného významu – lokality „Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka“ zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 2/ Biotopy európskeho významu: Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140). 3/ Druhy živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), včelár lesný (Pernis apivorus), žlna sivá (Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), myšovka horská (Sicista betulina), zubor hrivnatý (Bison bonasus), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a fuzáč alpský (Rosalia alpina). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Bukovské vrchy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.