Bokrošské slanisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Iža.

Rozloha: 140.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu zvyškov slaniska Podunajskej nížiny so zriedkavou slanomilnou vegetáciou. Jeden z posledných najsevernejšie vysunutých výbežkov soľných maďarských púst, ktoré patria do typu soľných stepí rusko-ázijských. Je to doklad pestrosti našej kveteny. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Bokrošské slanisko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.