Bogdalický vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia

Poloha: Nachádza sa v CHKO Záhorie v katastri obce Suchohrad.

Rozloha: 332.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesné porasty výmeru 33,20ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana zvyšku zachovalého lužného lesa so zachovanými lesnými kultúrami a pestrou bylinnou vegetáciou. Nachádza sa na Záhorskej nížine na alúviu rieky Morava. Pôdnym typom je čiernica. Najviac sa vyskytuje jaseň štíhly, topoľ biely, dub letný a jelša lepkavá. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Bogdalický vrch, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.