Blažejová (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Nová Bošáca.

Rozloha: 21.613m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana územia unikátneho z hľadiska prítomnosti fytocenóz s bohatým druhovým a početným zastúpením chránených a vzácnych druhov rastlín, najmä z čeľade vstavačovitých, ktoré sú existenčne ohrozené v dôsledku intenzifikácie trvalých trávnatých porastov. Jednokosné lúky s veľkým množstvom vstavačov. Zachovanie cenného lúčneho spoločenstva s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín. Významná je z hľadiska zachovania biodiverzity a ekologickej stability územia, slúži pre vedecko-výskumné a náučné ciele. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Holubyho kopanice, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.