Blatá (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme TANAP-u v katastri obce Štrba.

Rozloha: 377.000m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 37,70ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Blata. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu ojedinelého náleziska vzácneho a kriticky ohrozeného všivca žezlovitého (Pedicularis scept-rum-carolinum) v prirodzených fytocenózach na okrajoch lesa a v lesných rašeliniskách na fluvioglaciále Popradskej kotliny. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Blatá, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.