Biely vrch (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty na rovnomennom kopci (819,0m) v katastri obce Vršatské Podhradie.

Rozloha: 44.150m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990 ako chránený prírodný výtvor Biely vrch s rozlohou 44.150m2. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Nachádza sa v Bielych Karpatoch na severných svahoch Bieleho vrchu v nadmorskej výške 750-800m. Geologický podklad tvoria nevápenaté flyšové pieskovce. Pôda je plytká, kamenitá, podzolová. V území sú slabé výmoky vody, nenachádzajú sa tu stále pramene vody ani vodné toky. Sčasti je územie modelované eróziou, sčasti je povrch ovplyvnený stavbou terás v minulosti, keď tu boli aj polia. Rastlinstvo je silne ovplyvnené bývalým obhospodarovaním a následným ponechaním na extenzívny pasienok, ktorý nebol v poslednom období vôbec využívaný, v dôsledku čoho sa tu rozmohol nálet drevín ako vŕba popolavá, breza a osika. Tieto boli v zime v roku 1988 čiastočne odstránené ručne. Veľké plochy sú zarastené čučoriedkou, brusnicou a vresom obyčajným, medzi ktorými sú hojné trsy plavúňa obyčajného. Ochrana najrozsiahlejšieho zachovalého čučoriedkového vresoviska v Bielych Karpatoch, ktoré je dôležité z ekologického, vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.