Batizovská dolina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Starý Smokovec.

Rozloha: 5.231.900m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 523,19ha (z toho bolo 162,59ha ochranných lesov, 59,46ha lesov osobitného určenia a 301,14ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana genofondu reliktnej a endemickej flóry a fauny v supramontánnom až subniválnom vegetačnom stupni, ochrana pôvodných lesných biocenóz, pôdnej pokrývky, hydrologických javov a javov glaciálnej geomorfológie. Vysoký erózny potenciál a krehkosť geosystémov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.