Barania zem (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Moravany nad Váhom.

Rozloha: 19.976m2.

Ochrana: Obecné chránené územie bolo vyhlásené v roku 2016.

Opis: Ochrana lokality s významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou pre zachovanie prírodnej rovnováhy. Ochrana rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a prvkov ekosystémov. Územie predstavuje významný ekostabilizačný a interakčný prvok v krajine.