Bahno (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Záhorie v katastri obce Borský Mikuláš, v časti Borský Peter.

Rozloha: 496.500m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2011.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovohrabové lesy panónske (91G0), Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopov národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Bahno, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.