Prievanová diera

Jaskyňa sa nachádza v geomorfologickom celku Krupinská planina, v podcelku Modrokamenské úboče, v katastri obce Seľany. Nachádza sa v svahu vrchu Brenda (456,3m), v lokalite Lapovec, v nadmorskej výške približne 423m. Je to rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou približne 10m a bola vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Vytvorila sa na vertikálnej trhline následkom mierneho gravitačného odklonu okrajového bloku andezitových brekcií na južnom okraji Krupinskej planiny. Príčinou tohoto odklonu bol tak viac ako 200-metrový výškový rozdiel v porovnaní s Ipeľskou kotlinou, ako aj mäkšie podlažie tvorené piesčitými tufmi. Jaskyňu v roku 2001 preskúmali jaskyniari Ing. František Radinger, L. Iždinský a Ľ. Gaal. Pod Prievanovou dierou sa nachádza ďalšia jaskyňa. Túto jaskyňu objavil Bc. M. Cibuľa a pracovne ju nazval „Seľanský výduch“. Nachádza sa 50-70m pod Prievanovou dierou. Predpokladá sa, že tieto dve puklinové jaskyne v skalnom masíve sú prepojené.