Dolnomoravská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa na jej západnom okraji a zaberá úzky pás územia v okolí dolného toku rieky Morava (od jej sútoku s riekou Dyje). Na severe ho ohraničuje Dolnomoravský úval (časť Dyjsko-moravská niva), na východe podcelok Záhorské pláňavy, na juhovýchode podcelky Podmalokarpatská zníženina a Novoveská plošina, na juhu Malé Karpaty (podcelok Devínske Karpaty) a na západe štátna hranica s Rakúskom (hranicou je rieka Morava).

Okresy: Bratislava – prever!, Malacky, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba: Táto riečna niva pochádza zo starších štvrtohôr a vyvinula sa pozdĺž riek Morava a Myjava. Tvoria ju štrkopieskové nánosy, ktoré čiastočne rozrušilo meandrovanie riek v mladších štvrtohorách. Veľká časť územia patrí do CHKO Záhorie.

Reliéf: Medzi nivou Moravy a Borom sa nachádzajú terasy Moravy. Ich tvar výrazne zmenila veterná činnosť.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Dolnomoravská niva sa ďalej nedelí.