Borská nížina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Záhorská nížina v subprovincii Viedenská kotlina v provincii Západopanónska panva.

Poloha: Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku. Na severe ho ohraničuje Chvojnická pahorkatina, na severovýchode Myjavská pahorkatina, na východe a na juhu Malé Karpaty, na juhozápade a na západe štátna hranica s Rakúskom (hranicou je rieka Morava) a na severozápade Dolnomoravský úval.

Okresy: Bratislava – prever!, Malacky, Senica, Skalica.

Rozloha: 1.181km2.

Najvyšší bod: Mária Magdaléna (296,9m) pri osade Habany.

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Je to plošne najväčšie územie viatych pieskov s rovinatým až pahorkatinným reliéfom s prevahou borovicových lesov. Piesočné presypy tvoria mierne zvlnený reliéf. V území sa nachádza CHKO Záhorie.

Lesné porasty: Piesočné duny v centrálnej časti sú pokryté borovicovými lesmi, v medzidunových zamokrených depresiách sú jelšové lesy, na nive Moravy sa vyskytujú zvyšky lužných lesov, lúky, močiare a pasienky. Ornej pôdy je menej ako v ostatných nížinách.

Vodstvo: Územím pretekajú vodné toky prameniace v Malých Karpatoch, najväčšie rieky Morava a Myjava pretekajú iba okrajom územia.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Borská nížina sa delí na 7 geomorfologických podcelkov: Bor, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina, Záhorské pláňavy, Gbelský bor, Dolnomoravská niva, Myjavská niva.