Dolnomoravský úval

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Juhomoravská panva v subprovincii Viedenská kotlina v provincii Západopanónska panva.

Poloha: Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku a kopíruje dolný tok rieky Morava v smere severovýchod-juhozápad. Na východe ho ohraničuje Chvojnická pahorkatina, na východe, na juhovýchode a na juhu Borská nížina a na západe a na severe štátna hranica s Českou republikou (hranicou je rieka Morava).

Okresy: Senica, Skalica.

Rozloha: 84km2.

Najvyšší bod: Žerotín (322m) – prever!.

Najnižší bod:

Geologická stavba: Tektonická zníženina s plochým dnom vytvorená kvartérnymi tektonickými poklesmi. Je vyplnená treťohornými morskými a jazernými usadeninami a treťohornými riečnymi sedimentmi rieky Morava.

Reliéf: Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozmedzí 150-200m a jeho prevažnú časť tvorí riečna niva s rovinatým povrchom. Územie je charakteristické riečnymi meandrami, neogénnymi nánosmi na riečnych terasách s porastmi lužných lesov a nivných lúk. Pozornosť si zaslúžia hlbočiny v mŕtvych ramenách riek a plochá pahorkatina s viatymi pieskami pri Bzenci a Hodoníne v Českej republike. Nachádzajú sa tu piesočné presypy a duny s porastom borovicových lesov.

Lesné porasty: Často zaplavovaná niva je značne odlesnená a mimo záplavového územia poľnohospodársky využívaná. Miestami sa uchovali zvyšky lužných lesov a močiarov.

Vodstvo: Hlavnú os tvorí v severojužnom smere rieka Morava a vedľajšiu os jej pravostranný prítok rieky Dyje. Morava je hlavnou riekou oblasti. Do nej sa vlievajú Chvojnica a Myjava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Geomorfologickou časťou Dolnomoravského úvalu je Dyjsko-moravská niva.