Úľanská mokraď

Zatriedenie: Geomorfologická časť Podunajskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej severnom cípe. Na severe a severozápade ju ohraničuje Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina, časti Podmalokarpatská pahorkatina a Trnavská tabuľa) a na východe a na juhu vlastný celok Podunajská rovina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Kedysi, pred výstavbou hrádzí, bolo územie pravidelne zaplavované a zamokrené, čím bolo nevhodné pre poľnohospodárstvo. Dnes sa intenzívne poľnohospodársky využíva. Donedávna sa tu ťažila rašelina, dnes sa tu ťaží štrk.

Lesné porasty: Zachovali sa tu zvyšky lužných lesov (jelša, vŕba, topoľ, brest a dub).

Vodstvo: HHHojné sú tu potoky, ktoré vytvárajú rôzne ramená a jazerá.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.