Čiližská mokraď

Zatriedenie: Geomorfologická časť Podunajskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti. Obklopuje ju iba vlastný celok Podunajská rovina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.