Zalabský chrbát

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Prebieha severojužným smerom v dĺžke asi 13km od časti Bajtavská brána na juhu, po časť Santovská pahorkatina na severe. Na východe ju ohraničuje podcelok Ipeľská niva a na západe podcelok Hronská niva. Názov dostala podľa obce Zalaba.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Kóta 288,8m severne od vrchu Kamence (286,8m) v južnej časti.

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty: Svahy na okraji územia sú porastené vinicami.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.