Búčske terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ju ohraničujú časti Chrbát, Strekovské terasy a Belianske kopce, na východe podcelok Hronská niva, na juhu podcelok Čenkovská niva a štátna hranica s Maďarskom, na západe časť Hurbanovské terasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.