Sikenická mokraď

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská niva.

Poloha: Nachádza sa na východnom okraji jeho strednej časti. Na severe a na východe ju ohraničuje podcelok Ipeľská pahorkatina (časti Bátovská pahorkatina a Santovská pahorkatina) a na západe vlastný podcelok Hronská niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.