Veľký vrch

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Trebišovská tabuľa.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na východe ju ohraničuje podcelok Ondavská vrchovina, na juhovýchode podcelok Latorická rovina a na východe vlastný podcelok Trebišovská tabuľa.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký vrch (272,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: : Územie je tvorené andezitovými vulkanitmi obdobia stredného miocénu a je v podstate súborom lávových prúdov.

Reliéf: Vystupuje v podobe pahorkov v rovinatom území medzi obcami Hraň, Sirník a Brehov na pravom brehu rieky Ondava.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.