Tarbucka

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Medzibodrocké pláňavy.

Poloha: Výrazný krajinotvorný prvok vystupuje v jeho juhozápadnej časti na ľavom brehu rieky Bodrog. Na severe ju ohraničuje podcelok Bodrocká rovina a na ostatnom území vlastný podcelok Medzibodrocké pláňavy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Tarbucka (277,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie je súčasťou georeliéfu sopečných extruzívnych telies. Jadro vrchov vytvára vypreparovaný sopečný útvar, extruzívny dóm (kopu). Severné svahy sú pokryté pieskom. Je produktom vulkanickej činnosti v období treťohôr. Skladá sa najmä z ryolitov, ryodacitov, tmavosivých andezitov a červených a žltých tufov.

Reliéf: Charakteristickou črtou územia sú okrem vrcholcov aj naviate piesky a pieskové duny. Jemný piesok pochádza zo svahov Karpát a často sa ťaží na stavebné účely. Na ťažbu spomínaných hornín do 50.rokov 20.storočia bolo v prevádzke niekoľko kameňolomov (v jednom z nich je možné nájsť aj obsidián).

Lesné porasty: Pahorkatinu pokrývajú oblasti lesa, lúk a viníc. Osemdesiat percent lesov tvorí v 19. storočí vysadený agát biely, zvyšok predstavujú druhy rodu dub. Vrcholce kopcov pokrývajú lúky a kroviny. Okrajové polohy sú porastené vinohradmi.

Vodstvo:

Rastlinstvo: Zloženie pôdy vytvára optimálne podmienky pre niektoré rastliny. Miestami sa v tenkých vrstvách pôdy rozšírili suchomilné skalničky. Andezitový kopec je jedinou lokalitou výskytu klinčeka neskorého v oblasti Východoslovenskej nížiny.

Živočíšstvo: V mŕtvom ramene rieky Starý Bodrog v mokradi Tajba žije korytnačka močiarna, ktorá znáša svoje vajíčka v okolitých pieskoch.

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.