Latorická rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v južnej polovici jej strednej časti a tvorí ju rovinaté územie v širšom okolí rieky Latorica. Na severe ho ohraničujú podcelky Ondavská rovina, Malčická tabuľa, Laborecká rovina a Kapušianske pláňavy, na východe štátna hranica s Ukrajinou, na juhu podcelok Medzibodrocké pláňavy, na juhozápade podcelok Bodrocká rovina a na západe podcelok Trebišovská tabuľa (aj časťou Veľký vrch).

Okresy: Michalovce, Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 95m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má ráz typickej poriečnej roviny s nepatrnými deniveláciami reliéfu a sieťou živých i mŕtvych ramien rieky Latorica a umelých odvodňovacích kanálov.

Lesné porasty: Pôvodný lužný les bol narušený, pomerne rozsiahle lesné plochy sa zachovali iba pozdĺž Latorice. Prevládajú kyslé močaristé lúky, pre svoj mokraďový ráz je územie takmer neosídlené.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Latorická rovina sa ďalej nedelí.