Bodrocká rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti a tvorí územie popri rieke Bodrog. Na severe ho ohraničujú Zemplínske vrchy a podcelky Trebišovská tabuľa a Latorická rovina, na východe podcelok Medzibodrocké pláňavy (aj časťou Tarbucka) a na juhozápade štátna hranica s Maďarskom.

Okresy: Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške 94,3m a je ním hladina rieky Bodrog. Je to najnižší bod Slovenska.

Geologická stavba:

Reliéf: V blízkosti rieky Bodrog leží niekoľko menších obcí. Veľkú časť územia tvorí niva s často zaplavovaným územím, nevhodným na poľnohospodárstvo či bývanie.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bodrocká rovina sa ďalej nedelí.