Pozdišovský chrbát

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti a v podobe pahorkatinného chrbta vybieha južným smerom až po obce Trhovište a Pozdišovce, podľa ktorej je pomenovaný. Zaberá pomerne rozsiahly pás územia a oddeľuje povodia riek Ondava a Laborec. Na severe ho ohraničujú Beskydské predhorie (podcelky Mernícka pahorkatina a Humenské podolie) a Vihorlatské vrchy (podcelok Humenské vrchy, časť Krivoštianka), na východe podcelok Laborecká niva, na juhovýchode, na juhu a na západe Východoslovenská rovina (podcelky Laborecká rovina, Malčická tabuľa a Ondavská rovina) a na severozápade podcelok Ondavská niva.

Okresy: Michalovce, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Červený kameň (231,9m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne  130m.

Geologická stavba:

Reliéf: Nápadne zvlnené územie je osídlené najmä v okrajových častiach, kde leží viacero obcí. Na severovýchodnom okraji leží Strážske.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Pozdišovský chrbát sa ďalej nedelí.