Zadné vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turzovskej vrchoviny.

Poloha: Zaberá jeho veľkú časť severne od údolia rieky Kysuca, od štátnej hranice s Českou republikou na západe po obec Olešná na východe. Na severe ho ohraničuje podcelok Kornická brázda, na východe podcelok Predné vrchy, na juhu podcelok Hornokysucké podolie, na západe Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky) a na severozápade štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Beskydok (953,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia pri Turzovke v nadmorskej výške 471m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zadné vrchy sa ďalej nedelí.