Zadné hory

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Moravsko-sliezskych Beskýd.

Poloha: Zaberá celú slovenskú časť Moravsko-sliezskych Beskýd a tvorí ho úzky pás na štátnej hranici s Českou republikou. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Českou republikou a na juhu Turzovská vrchovina (podcelok Kornická brázda).  

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Polom (1.067,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf: Celé územie je súčasťou CHKO Kysuce.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zadné hory sa ďalej nedelí.