Moravsko-sliezske Beskydy

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Západné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na severozápade Slovenska. Na územie Slovenska zasahuje len juhovýchodným okrajom, podcelkom Zadné hory, väčšia časť sa rozprestiera na území Českej republiky. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Českou republikou a na juhu Turzovská vrchovina.

Okresy: Čadca.

Rozloha: 623km2, z toho na území Slovenska 16km2.

Najvyšší bod: Veľký Polom (1.067,3m) je najvyšší vrch celku na území Slovenska.

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie je budované paleogénnymi flyšovými pieskovcami a ílovcami.

Reliéf: Má prevažne vrchovinový ráz s amplitúdou 311-470m a vrcholí najvyšším vrchom. Časť územia patrí do CHKO Kysuce.

Lesné porasty: Predstavuje typ lesnatej horskej krajiny, na okrajoch s kultivovanou lesostepou a kopaničiarskym osídlením. Povrch je pokrytý smrekovými a zmiešanými lesmi. Odlesnené plochy v území roztrateného osídlenia zaberajú najmä lúky.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Geomorfologickým podcelkom Moravsko-sliezskych Beskýd sú Zadné hory.