Jablunkovské medzihorie

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Západné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Plošne neveľké územie na rozvodí riek Kysuca a Olše. Jeho väčšia časť sa rozkladá na území Českej republiky a Poľska, na Slovensko zasahuje iba juhovýchodnými okrajmi. Na severe a na západe ho ohraničuje štátna hranica s Českou republikou, na severe a na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu Kysucké Beskydy a na juhozápade Turzovská vrchovina.

Okresy: Čadca.

Rozloha: 55km2.

Najvyšší bod: Kykula (844,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie budujú intenzívne zvrásnené a presúvané paleogénne flyšové sedimenty račianskej jednotky, pieskovce, ílovce, menej zlepence vonkajšieho flyša.

Reliéf: Geologická stavba sa prejavuje v povrchovej tvárnosti územia. Reliéf má charakter nižšej, málo diferencovanej vrchoviny s hladko modelovanými tvarmi a masívnymi plochými chrbtami.

Lesné porasty: Prevažne zalesnené územie je mozaikovito pokryté lesmi, trávnymi porastmi i poľami. Typické územie roztrateného osídlenia nadobúda rekreačnú funkciu.

Vodstvo: Pohorím prechádza európske rozvodie medzi Čiernym a Baltickým morom. Do Čierneho mora odvádza vody ma juhu tečúca Čierňanka (ľavostranný prítok Kysuce), do Baltického mora rieky Lomná a Olše v Českej republike a Soła v Poľsku.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Dolina Čierňanky patrí do mierne teplej, vyššie polohy do mierne chladného okrsku chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Jablunkovské medzihorie sa ďalej nedelí.