Pieniny

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Východné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na východe Ľubovnianska vrchovina, na juhu Spišsko-šarišské medzihorie a na západe Spišská Magura.

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha: 100km2, z toho na území Slovenska 46km2.

Najvyšší bod: Vysoké skalky (1.049,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Pohorie budujú silne zvrásnené prvky bradlového pásma, najmä vápencové ílovce a pieskovce, menej odolné sliene a slieňovce, tvrdé vápence a dolomity. Vystupuje tu hlavne púchovské súvrstvie a jarmutské súvrstvie. Jednotlivé vápencové bralá tvorí haligovecká sukcesia: sled spodnojurského až spodnokriedového veku budovaný krinoidovými a mikritickými vápencami jurského veku a spodnokriedovými slienitými vápencami (tzv. pieninské súvrstvie).

Reliéf: Na mäkších horninách sa utvoril hladký hornatinový a vrchovinový reliéf, ktorý ostro kontrastuje s početnými bralnatými vápencovými útvarmi na karbonátoch (Haligovské skaly) s drobnými povrchovými a podzemnými krasovými javmi. Zložitá geológia a svojrázna morfológia dali krajine atraktívny a veľmi pôsobivý ráz. K najpríťažlivejším patrí oblasť medzi Červeným Kláštorom a Szczawnicou, kde Dunajec prerezal naprieč pohorím hlbokú antecedentnú prielomovú dolinu s vhĺbenými meandrami. Pohorie má dĺžku takmer 30km. Atraktívne sú vápencové bralá Haligovské skaly a okolia obce Červený Kláštor. Vo vápencových častiach v Haligovských skalách sa vytvorili formy krasového reliéfu vo verejnosti neprístupných jaskyniach. Časť územia patrí do NP Pieniny.

Lesné porasty: Zhruba 40% povrchu pokrývajú ihličnaté a zmiešané lesy s prevahou smreka, buka a jedle. Odlesnené časti zaberajú prevažne lúky a pasienky. Pôvodnými lesmi boli prevažne bukové, jedľové a kvetnaté lesy, v dolinách Dunajca sa však zachovali podhorské lužné lesy.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo: Žije tu rys ostrovid, jastrab veľký, v riekach rak riečny.

Klimatické pomery: Pohorie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Pieniny sa ďalej nedelí.