Ľubovnianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Východné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti. Je ohraničená zhruba oblúkom, ktorý vytvára rieka Poprad od Starej Ľubovne po Mníšek nad Popradom. Tvoria ju dve časti (väčšia západná a menšia východná) oddelené poľským územím, dolinou rieky Poprad a Spišsko-šarišským medzihorím. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na východe Ondavská vrchovina, na juhu Spišsko-šarišské medzihorie a Čergov a na západe Pieniny.

Okresy: Bardejov, Stará Ľubovňa.

Rozloha: 198km2.

Najvyšší bod: Eliášovka (1.023,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Predstavuje flyšové pohorie s príkrovovrásovou stavbou.

Reliéf: Reliéf je prevažne vrchovinový a hornatinový. Väčšinu vrchoviny a jej pestro členeného povrchu charakterizuje striedanie nepravidelne usporiadaných chrbtov s hladko modelovanými dolinami, ktoré vytvorili rieky a v pohraničí meandre rieky Poprad. Tieto boli v minulosti značne odlesnené. Scénicky ich spestrujú pôsobivé skalky, tvrdoše a bradlové hrebienky, no predovšetkým meandre, ktorými si rieka Poprad preráža cestu cez Beskydy. Hlavný hrebeň vedie z najvyššieho vrchu Eliášovka cez vrch Medvedelica (887,9m), sedlo Vrabec (766,0m), Široký vrch(884,5), Sulínske sedlo (658,0m) na vrch Sliboň (789,2m). Členitú pohraničnú časť tvorí prielomová dolina Popradu s početnými vhĺbenými meandrami.

Lesné porasty: Prevažná časť územia je pokrytá lesom, ktorý je v nižších polohách listnatý, vyššie zmiešaný a ihličnatý. Z poľnohospodárskych plôch prevažujú lúky a pasienky, oráčiny sú len v nižších polohách.

Vodstvo: Údoliami vodných tokov je územie rozdelené na menšie rázsochy (vodné toky Veľký Lipník, Hraničná, Pálenický jarok, Pasterník, Lipník, Kurovec). Pri obci Sulín vyviera prameň minerálnej vody Sulínka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Ľubovnianska vrchovina sa ďalej nedelí.