Čergov

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Východné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Na severe ho ohraničuje Ľubovnianska vrchovina a štátna hranica s Poľskom, na východe Ondavská vrchovina, na juhu Beskydské predhorie a na západe Spišsko-šarišské medzihorie.

Okresy: Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha: 301km2.

Najvyšší bod: Minčol (1.157,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie je budované zväčša odolnými hrubolavicovými pieskovcami a vložkami bridlíc.

Reliéf: Predstavuje flyšové pohorie tiahnuce sa v smere severozápad-juhovýchod. Je dlhé asi 29km a široké 17km. Hlavný chrbát má charakter hrebeňa, z ktorého vybiehajú na všetky strany pomerne dlhé rázsochy. Chrbát aj rázsochy sú značne odlesnené s rozľahlými poľanami. Z hlavného chrbta vyčnieva najvyšší vrch Minčol (1.157,2m), Solisko (1.056,6m), Veľká Javorina (1.098,7m) a Čergov (1.049,7m). Stráne po obvode pohoria sú rozčlenené hlbokými dolinami potokov. Bradlové pásmo na juhozápadnom okraji vytvára na povrchu pestré zoskupenie v podobe roztratených skaliek, tvrdošov a krýh.

Lesné porasty: Územie je z 80% pokryté najmä zmiešanými lesmi s prevahou listnatých lesov. Najviac sa tu vyskytuje buk, javor, krab, v menšej miere tiež dub a breza. Z ihličnanov tu rastie najviac smrek. V najnižších polohách sú dubovo-hrabové, vyššie bukové a bukovo-jedľové lesy. Menšie plochy tvoria kroviny a lúky, poľnohospodárskej pôdy je málo.

Vodstvo: Na východných svahoch pohoria pramení rieka Topľa a jej mnohé prítoky. Vodné toky zo západnej strany tvoria prítoky rieky Torysa.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Klimaticky patrí územie do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Tteploty v januári dosahujú priemerne -3°C až -6°C, v júli 14-16°C. Počet dní so snehovou pokrývkou je 120-160 a počet letných dní sa pohybuje medzi 10-30. Spadne tu 650-800mm zrážok ročne.

Delenie: Celok Čergov sa ďalej nedelí.