Podbeskydská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Stredné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na severnom Slovensku, v severnej časti Oravy. Na severe ho ohraničuje Podbeskydská brázda, na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu Oravská kotlina a Oravská Magura, na západe Kysucká vrchovina, na severozápade Oravské Beskydy a štátna hranica s Poľskom.

Okresy: Námestovo, Tvrdošín.

Rozloha: 242km2.

Najvyšší bod: Vráta (1.051,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Základnou stavebnou jednotkou tohto flyšového pohoria sú hrubolavicové pieskovcové súvrstvia.

Reliéf: Predstavuje vyvýšené vrchovinové územie medzi Podbeskydskou brázdou a Oravskou kotlinou, rozčlenené prítokmi Bielej Oravy. Má pretiahnutý tvar v smere západ-východ. Povrch má prevažne vrchovinný, strmo rezaný charakter. Priečne kotliny, vytvorené riečnou eróziou sú úzke, so strmými svahmi a veľkým spádom. Je značne vysoká (najvyššími kótami dosahuje nadmorskú výšku okolo 1.000m) a prelomovými dolinami (zvlášť výrazné sú prelomové doliny Mútňanky, Veselianky a Polhoranky) rozrezaná na sieť pozdĺžnych chrbtov. Delí sa na dve časti: na juhozápadnú, pomerne úzku nižšiu časť a na severovýchodnú, širokú vyššiu časť. Osídlenie je pomerne riedke ale sústredila sa tu najväčšia časť obcí na území CHKO Horná Orava. Časť územia je súčasťou CHKO Horná Orava.

Lesné porasty: Značná časť vrchoviny je zalesnená. Prevládajú smrekové lesy. Povrch je pokrytý najmä ihličnatými lesmi s prevahou smreka, poľnohospodárskymi plochami lúk, pasienkov a polí.

Vodstvo: Územie zaberá veľkú časť povodia Bielej Oravy. Vodné toky smerujú prevažne severojužným smerom k Bielej Orave.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Geomorfologickým podcelkom Podbeskydskej vrchoviny je Lesnianska planina.