Podbeskydská brázda

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Stredné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na severnom Slovensku. Na severe a západe ho ohraničujú Oravské Beskydy, na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu a na juhozápade Podbeskydská vrchovina.

Okresy: Námestovo, Tvrdošín.

Rozloha: 131km2.

Najvyšší bod: Sihelniansky hrádok (993,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Terénna depresia, ktorá vznikla eróziou a denudáciou na mäkkých flyšových horninách, zastúpených hlavne vrstvami ílovcov, slieňovcov a pieskovcov.

Reliéf: Znížené územie predĺžené v smere západ-východ s rovinatým a pahorkatinovým, s jednotvárnym, hladko modelovaným reliéfom. Nadmorské výšky dosahujú 700-900m. Oproti pohoriu Oravské Beskydy predstavuje Podbeskydská brázda výraznú zníženinu so sídlami a ľudskými činnosťami. Povrch krajiny s roztrateným osídlením je porytý mozaikou lúk, pasienkov, políčok a smrekových lesov. Veľká časť územia je súčasťou CHKO Horná Orava.

Lesné porasty:

Vodstvo: Vodné toky tu pretekajú prevažne v severojužnom smere (Klinianka, Mútňanka, Veselianka, Polhoranka a Rabčický potok). Pri nedostatku zásob podzemnej vody je vzácny minerálny prameň (jódobrómová sírovodíková soľanka), ktorý vyviera pri Oravskej Polhore.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Podbeskydská brázda sa ďalej nedelí.