Oravské Beskydy

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Stredné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Je najsevernejšie položený horský celok Slovenska, rozprestierajúci sa na Orave pozdĺž štátnej hranice s Poľskom na severe a na východe (od sedla Príslop-940,0m po sedlo Pod Palkočom). Na juhu ho ohraničuje Podbeskydská brázda a Podbeskydská vrchovina (západne od obce Novoť) a na západe Kysucká vrchovina (od sedla Demänová po Talapkov Beskyd-1.057,3) a Kysucké Beskydy.

Okresy: Čadca, Námestovo.

Rozloha: 129km2.

Najvyšší bod: Babia hora (1.724,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba Flyšové pohorie s príkrovovo-vrásovou stavbou. Budujú ho paleogénne flyšové horniny s prevahou pieskovcov, ďalej ílovce a slieňovce.

Reliéf: Dĺžka územia je 35km a šírka 1-6km. Na odolnejšie pieskovce sa viažu vyššie, masívnejšie časti pohoria, s najvyšším vrchom Babia hora (1.724,9m), ktorá je nielen najvyššou kótou tohto pohoria a územia CHKO Horná Orava, ale i celých Vonkajších Západných Karpát. Reliéf je pestrý hornatý, vysočinový, v najvyšších polohách až veľhorský so stopami po zaľadnení. Častým prvkom reliéfu sú rozsiahle zosuvy. Pre značnú nadmorskú výšku, drsné podnebie a geografickú odľahlosť zostalo územie neosídlené. Podhorie Oravských Beskýd charakterizuje kopaničiarske osídlenie, tzv. rale.

Lesné porasty: Územie pokrývajú pomerne súvislé smrekové, miestami smrekovo-jedľové lesy. Vrcholové časti podcelkov Pilsko a Babia hora majú prirodzené hole s kosodrevinou.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Oravské Beskydy sa delia na 4 geomorfologické podcelky: Ošust, Pilsko, Polhoranská vrchovina, Babia hora.