Oravská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Stredné Beskydy v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Rozprestiera sa po oboch stranách rieky Orava. V centre západnej časti územia leží Dolný Kubín. Na severe ju ohraničuje Oravská Magura, na severovýchode Oravská kotlina, na východe Skorušinské vrchy a Podtatranská brázda, na juhu Chočské vrchy a Veľká Fatra, na západe Malá Fatra a Kysucká vrchovina.

Okresy: Dolný Kubín, Tvrdošín.

Rozloha: 279km2.

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Hladina rieky Orava v nadmorskej výške približne 440m.

Geologická stavba: Územie tvoria dve geologicky a morfologicky rozdielne jednotky: bradlové a flyšové pásmo. Bradlové pásmo v blízkosti toku Oravy je zložené z odolných vápencov, pieskovcov a zlepencov.

Reliéf: Bradlové pásmo má pestrý, silno rozčlenený povrch s veľkým počtom bralnatých vápencových tvrdošov, tzv. bradiel. Flyšová vrchovina sa vyznačuje monotónnym, stredne až hlboko rezaným reliéfom na pieskovcových a ílovcových súvrstviach. V málo odolných horninách prebiehajú intenzívne erózne procesy, častým javom sú zosuvy. Vrchovina je husto osídlená a poľnohospodársky využívaná, najmä v doline Oravy.

Lesné porasty: V krajinnej pokrývke sa striedajú plochy polí, lúk, pasienkov a smrekových lesov.

Vodstvo: Územím preteká rieka Orava a jej prítoky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Oravská vrchovina sa delí na 2 geomorfologické časti: Veličnianska kotlina, Podchočská brázda.