Vadičovská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kysucké bradlá.

Poloha: Zaberá jeho centrálnu časť západnej polovice. Nachádza sa severovýchodne od Žilina v okolí obcí Kotrčiná Lúčka a Horný Vadičov, podľa ktorej je pomenovaná. Ohraničuje ju vlastný podcelok Kysucké bradlá, iba na severovýchodnom okraji podcelok Vojenné a na juhozápadnom okraji Žilinská kotlina (podcelok Žilinská pahorkatina).

Okresy: Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf: Na južnom okraji brázdu uzatvára vrch Straník (768,9m), na severnom okraji mohutná Ľadonhora (999,2m).

Lesné porasty:

Vodstvo: Veľkú časť územia odvodňuje Vadičovský potok, južný okraj potok Kotrčiná.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.