Brančské bradlá

Zatriedenie: Geomorfologická časť Myjavskej pahorkatiny.

Poloha: Plošne neveľké územie sa nachádza na jej severozápadnom okraji západne od Myjavy. Na východe, juhu i západe ho ohraničuje vlastná Myjavská pahorkatina, na severozápade Biele Karpaty (podcelok Žalostinská vrchovina, hranicou je údolie rieky Myjava).

Okresy: Myjava, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod: Branč (473,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia v údolí rieky Myjava v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Masív Brančských bradle vystupuje z inak pomerne plochého územia pahorkatiny.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Myjava, ktorá tečie do Moravy. Lemuje severný okraj územia a odvádzajú do nej vodu všetky potoky tejto oblasti.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.