Súčanská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Súčanská vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti v okolí obce Horná Súča, podľa ktorej je pomenovaná. Z veľkej časti ju ohraničuje Súčanská vrchovina (na severe, severovýchode a západe), na juhovýchode ju ohraničuje Považské podolie (podcelok Bielokarpatské podhorie, hranicou je údolie rieky Súčianka) a na juhu podcelok Bošácke bradlá.

Okresy: Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v koryte rieky Súčanka v nadmorskej výške približne 290m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to vnútrohorská brázda.

Lesné porasty: Územie kotliny je najmä v centrálnej časti zväčša odlesnené.

Vodstvo: Územím preteká rieka Súčanka, ktorá tu priberá niekoľko prítokov a na východnom okraji preráža pohorie a pokračuje k obci Dolná Súča.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.