Súčanská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa v ich strednej časti. Na severe a severozápade kopíruje štátnu hranicu s Českou republikou. Na území Slovenska ho ohraničujú na severovýchode podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá, na juhovýchode Považské podolie (podcelok Bielokarpatské podhorie) na juhu podcelok Bošácke bradlá a na juhozápade podcelok Lopenická hornatina.

Okresy: Trenčín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorník (782,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: V rámci pohoria podcelok ostro ohraničujú údolia, na severovýchode je to dolina rieky Vlára, na juhozápade Drietomica. Územie je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Súčanskej vrchoviny je Súčanská kotlina.