Beštiny

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bielych Karpát.

Poloha: Nachádza sa juhozápadne od centrálnej časti Bielych Karpát. Severozápadnou časťou kopíruje štátnu hranicu s Českou republikou. Na území Slovenska ho ohraničujú iba podcelky Bielych Karpát: na severovýchode Lopenícka hornatina, na juhovýchode Bošácke bradlá a na západe Javorinská hornatina.

Okresy: Nové Mesto nad Váhom.

Rozloha:

Najvyšší bod: Nová hora (629,7m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je súčasťou CHKO Biele Karpaty.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Beštiny sa ďalej nedelí.