Šarišský vrch

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Šarišské podolie.

Poloha: Zalesnený vrch nad Veľkým Šarišom. Obklopuje ho iba vlastný podcelok Šarišské podolie.

Okresy: Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Šarišský vrch (570,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Kužeľovitý andezitový vrch s typickým tvarom, na ktorom sa vynímajú pozostatky Šarišského hradu.  

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.