Šarišské podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti a zaberá veľkú časť povodia rieky Torysa severne od Prešova. Na severe ho ohraničujú podcelky Hromovec a Ľubotínska pahorkatina, na severovýchode Čergov, na východe Beskydské predhorie (podcelok Záhradnianska brázda) a podcelok Stráže, na juhu Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina), Šarišská vrchovina (aj časťami Chminianska brázda a Širocká brázda), Bachureň a Branisko, na západe Levočské vrchy (podcelky Levočské planiny a Levočská vysočina) a na severozápade podcelok Jakubianska brázda.

Okresy: Prešov, Sabinov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf: Najnižšia časť Spišsko-šarišského medzihoria tvorí priestrannú dolinu rieky Torysa. Delí sa na severnú a južnú vetvu. V severnej vetve sa vyskytujú pestré povrchové formy, podmienené geologickým zložením a stavbou. Vystupujú vo forme vápencových tvrdošov vystupujúcich u menej odolných bridličnatých hornín. Južne od tohto bradlového pásma sa ťahá úzka dlhá brázda, ktorá vznikla v mäkkých a rozlámaných slienitých bridliciach. Po jej dne netečie žiadny vodný tok, pretože všetky ju pretínajú naprieč. Obe vetvy oddeľuje podcelok Hromovec. Južná vetva pokračuje širokou dolinou rieky Torysa od Sabinova na východe až po obce Krivany a Torysa na západe. Územie patrí medzi stredne husto osídlené oblasti.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Šarišského podolia je Šarišský vrch.